Účinkující

Gaia Mesiah

Sobota 24.07. | 17:15 - 18:00

OPSO

Sobota 24.07. | 16:00 - 16:45

United Flavour

Sobota 24.7. | 23:00 - 24:00

Thom Artway

Sobota 24.7. | 20:00 - 20:45

Hoochachos

Sobota 24.7. | 21:15 - 22:00

100% FrREEDOM

Sobota 24.7. | 18:45 - 19:30

Mr. Lovo

Sobota 24.7. | 14:45 - 15:30